Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja | Miorelaksansi sa perifernim delovanjem | Miorelaksansi