Beta blocking agents and calcium channel blockers | Beta-eceptorblockerare övriga kombinationer | Beta-receptorblockerande medel