درمان استرس برگ ملیسا| ترکیبات| ترکیبات ریشه سنبل الطیب| دوکسی لامین| دیفن هیدرامین| ریشه سنبل الطیب| واسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی