آلزایمر برگ جینکو| واسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی