Jedinjenja indijuma (111n) | Detekcija inflamacije i infekcije | Dijagnostički radiofarmaceutici