تکنتیوم (99mtc) ترکیبات | سیستم قلبی عروقی | تشخیص رادیو داروهای فلرنی