وسایل حلال در آب، کنتراست اشعۀ ایسک هپاتوتروپیک | اشعه ایکس کنتراست یدینیت | کنتراست