محصولات غذایی، مصرف درمانی : رژیم غذایی دیابتی | محصولات غذایی برای شرایط خاص | محصولات غذاییواسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی