آلکالوئیدهای مواد مخدر و مشتقات | برطرف کننده سرفه به استثنای ترکیب اکسپکتورانت | سرفه و سرماخوردگی