آدرنرژیک ها و سایر داروها برای بیماریهای انسداد مجرای تنفس | آدرنرژیک ها برای استفاده سیستمتک | داروهای بیماریهای انسداد مجرای تنفسواسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی