ترکیبات ارگانوفسفره | ضدترماتول ها | داروهای کرم کش