ترکیبات باربیتورات ها | هیپرتونیک و آرام بخش ها | سایکولپتیک ها