مشتقات بنزودیازپین واسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی