Barbiturati u kombinaciji sa drugim lekovima | Opšti anestetici | Anestetici