استرپتومایسین | آمینوگلیکوزید ضد باکتری | آنتی باکتریال برای استفتده سیستماتیک