ترکیب تری متوپریم و سولفونامیدها،مشتقات | تری متوپریم و سولفونامیدها | آنتی باکتریال برای استفتده سیستماتیک