سولفونامیدها با تأثیر متوسط | تری متوپریم و سولفونامیدها | آنتی باکتریال برای استفتده سیستماتیک