سولفونامیدها-اقدام کم | تری متوپریم و سولفونامیدها | آنتی باکتریال برای استفتده سیستماتیک