سفالوسپورین های نسل اول | سایر بتالاکتام ضد باکتریایی | آنتی باکتریال برای استفتده سیستماتیک