بتالاکتامازی مقاوم در برابر اکثر مشتقات پنیسیلین | باکتریال بتالاکتام آنتی، پنیسیلین | آنتی باکتریال برای استفتده سیستماتیک