مشتقات پنیسیلین با طیف گسترده | باکتریال بتالاکتام آنتی، پنیسیلین | آنتی باکتریال برای استفتده سیستماتیک