Somatostatin und analoge | Hypothalamushormone | Hypophysen- und hypothalamushormone und analoga