محرک تخمک گذاری، مصنوعی | گونادوتروپین ها و سایر محرکهای تخمک گذاری | هورمونهای جنسی و تنظیم کننده های دستگاه تناسلی