استروژن و پروژستوژن، فرآورده های متوالی | ترکیب استروژن و پروژستوژن | هورمونهای جنسی و تنظیم کننده های دستگاه تناسلی