ترکیب آندروژن، پروژسترون و استروژن | ترکیب آندروژن و هورمونهای جنسی زنانه | هورمونهای جنسی و تنظیم کننده های دستگاه تناسلیواسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی