Sulfonamidi kominacije sa drugim lekovima | Slabi diuretici isključujući tiazide | Diureticiposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora