سولفونامیدها ، ترکیب با داروهای دیگر | دیورتیک های کم سطح به استثنای تیازیدها | دیورتیک هاواسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی