تیازیدها، ترکیب با سایکولپتیک ها و / یا مسکن | دیورتیک های کم سطح، تیازیدها | دیورتیک ها