Tyrosinhydroxylasehemmer | Andere antihypertonika | Antihypertonika