Rastvori za osmotski diurezu | I.v. rastvori | Sredstva za zamenu krvi i perfuzioni rastvori