بازدارنده های گلوکزید آلفا | داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین | داروهای مورد استفاده در دیابت