ضد اسپاسم ها در ترکیب با دیگر داروهای مسکن | ضد اسپاسم ها در ترکیب با داروهای مسکن | داروهای اختلالات عملکرد دستگاه گوارشواسطه عاملهای دارویی فعال و پیش سازهای شیمیایی