آنتی کولینرژیک مصنوعی، آمیدها با آمینها عالی | داروهای اختلالات عملکرد روده | داروهای اختلالات عملکرد دستگاه گوارش