سایکولپتیک ها وسایکوآنالپتیک ها در ترکیب | سایکوآنالپتیک ها