شل کننده های عضلانی، عوامل فعال محیطی | شل کننده های عضلانی