کورتیکواستروئیدها ، ترکیبی با آنتی بیوتیک | کورتیکواستروئیدها ، آماده سازی پوست