Elektroliti sa ugljenim hidratima | Antidijaroici intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni agensi