الکترولیت ها با کربوهیدرات | ضد اسهال ضد التهاب روده / ضد عوامل عفونی