هومئوستاز کلسیم | فرآورده های هورمونسیستمیک، به استثنای هورمون جنسی و انسولین